Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Bình Định huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113836099
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)