Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Lục Phủ - Xã Bắc Sơn - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033789808
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)