Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty xi măng Hoàng Thạch
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phòng Kế hoạch - Công ty xi măng Hoàng Thạch, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 03203821080
Fax 03203821092
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)