Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không Miền Bắc
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thái Phù - Mai Đình - Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại 0438840094
Fax 0438843250
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)