Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đường Nam Quảng Nam - Trà My - Trà Bồng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 03 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05103845432
Fax 05103845431
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)