Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Vũ Ninh- thành phố Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413820934
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)