Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình công cộng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại (0241)3850259
Fax (0241)3850259
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)