Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 06 Lý Thái Tổ, phuờng Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại (0241)3854469
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)