Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động, môi trường và giám định y khoa Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Bình Than, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413823065
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)