Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Huế
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 24 Tố Hữu, thành phố Huê
Điện thoại 0543624458
Fax 0543931935
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)