Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UB Mặt trận tổ quốc huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ UB Mặt trận tổ quốc huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại 05003854769
Fax 05003811208
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)