Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương III
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 73 Văn Cao, Phú Thọ Hòa, quận Tan Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838605088
Fax 0838611567
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)