Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu Hậu Cảng, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0975875299
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)