Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phố Khám xã Gia Đông huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413774209
Fax 02413774158
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)