Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý ĐTXDCT Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp.HCM
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 159 Pasteur - Phường 6 - Quận 3 - Tp.HCM
Điện thoại 0838200359
Fax 0838206400
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)