Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÙ GIA MẬP
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 02713727228
Fax 02713727228
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)