Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị đại học tỉnh Hà Nam
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Mạc Đĩnh Chi, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại 03513853127
Fax 03513853330
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)