Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 04-06 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại (0258)3822732
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)