Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 623 La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0438350928
Fax 0438314211
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)