Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Hạ Lang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQLDA ĐT&XD huyện Hạ Lang, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0263830828
Fax 0263830311
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)