Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu 3 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 0253880134
Fax 0253880610
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)