Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQLDA giao thông Bắc Kạn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQLDA giao thông Bắc Kạn, số 05 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02813810528
Fax 02813810528
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)