Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQLDA ĐTXD huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQLDA ĐTXD huyện Phụng Hiệp, khu hành chính UBND huyện Phụng Hiệp, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại 07113996005
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)