Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Hỗ trợ đối tác công tư
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 6B, Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 08044681
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)