Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 16, đường Lê V iết Hưng, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương
Điện thoại 03203833494;03203845410
Fax 03203845410
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)