Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài nguyên và Môi trường
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02303743388
Fax 02303740688
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)