Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Đồng Thịnh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113830304
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)