Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQLDA huyện Nà Rì, tỉnh Bắc Kạn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQLDA huyện Nà Rì, thị trấn Yên Lạc, huyện Nà Rì, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02813844045
Fax 02813884115
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)