Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 04
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 272 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại (08)38360431
Fax (08)38374765
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)