Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQLDA 1, Sở NTPTNT Cà Mau
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQLDA 1 - Sở NN & PTNT Cà Mau, số 20A, Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại 07803551707
Fax 07803551799
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)