Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tam Đa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại (0214)3688052
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)