Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Viêtn nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 25 đường tăng Bạt Hổ, tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593888870
Fax 0593719094
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)