Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, Cà Mau
Điện thoại (0780)3820112
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)