Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 2D, Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại (0272) 3526470
Fax (0272) 3526404
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)