Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 02437565107
Fax 02437562390
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)