Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC MỸ ĐỨC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức
Điện thoại (04)22111604
Fax (04)33740101
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)