Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tiểu đoàn 2- Cục Kỹ thuật Binh chủng -Tổng Cục Kỹ thuật
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Phú Mãn - Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0987251768
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)