Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL các dự án ĐTXD huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQL các dự án ĐTXD huyện Sơn Tịnh, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0553842366
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)