Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Quảng Long
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033879070
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)