Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 10, đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02803900336
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)