Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng nhà nước, chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 71-73 Yersin, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại (0583)826082;(0583)822311
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)