Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực 3
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phòng vật tư, Công ty Điện lực 3, số 393 Trưng Vương Nữ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại 05112210376
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)