Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 3 - VDC3
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 3 (VDC3), số 6 Trần Phú, TP.Đà Nẵng
Điện thoại 0511894567
Fax 0511892878
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)