Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả
Điện thoại 02033720732
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)