Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 183 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 02323851116
Fax 02323825447
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)