Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Điện thoại 02253850514
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)