Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban qủan lý dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây nguyên, Bộ Y tế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 2 Núi Trúc Hà Nội
Điện thoại 0437262927
Fax 0437262928
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)