Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 6 - Chiêu Hoa - Kiến An- hải Phòng
Điện thoại 0312619105
Fax 0313876034
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)