Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại (0241)3850259
Fax (0241)3850259
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)