Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0433884546
Fax 0433884546
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)